Spiorad a’ Charthannais (The Spirit of Kindliness), by the Lewis poet Iain Mac a’ Ghobhainn (John Smith)

Just book marking this all here for future reference

#highlandclearances
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernera_Riot

From https://bellacaledonia.org.uk/2022/02/23/community-of-contested-discourse-in-the-gaelic-development-debate/

And in his great poem Spiorad a’ Charthannais (The Spirit of Kindliness), the Lewis poet Iain Mac a’ Ghobhainn (John Smith) wrote about island soldiers coming back from the Napoleonic wars, only to find their homes burned to the ground in similar Highland Clearances. Their persecutors, not Napoleon, but domestic oppressors, who:

…reckoned as but brittle threads
the tight and loving cords
that bound these freemen’s noble hearts
to the high land of the hills.

The grief they suffered brought them death
although they suffered long,
tormented by the cold world
which had no warmth for them.


From Gaelic poetry and the British military, 1756-1945 by Wilson McLeod

An atypically incisive example of such rhetoric can be found in the Lewis poet Iain Mac a’ Ghobhainn’s (John Smith) (1848-81) powerful ‘Spiorad a’ Charthannais’ (‘The Spirit of Kindliness’), composed in 1874, at the beginning of the Land Agitation:

A bheil neach beò san linn seo
leis an cuimhn’ an latha garbh
’s na chuireadh an cath uamhann —
Waterloo nan cluaintean dearg?
Bu tapaidh buaidh nan Gàidheal ann,
nuair dh’èirich iad fo’n airm;
ri aghaidh colg nan treun-fheara
gun ghèill ar nàimhdean garg.


Dè ’n sòlas a fhuair athraichean
nan gaisgeach thug a’ bhuaidh?
Chaidh taighean blàth a’ charthannais
’nam baidealaich mu’n cluais;
bha ’m macaibh anns an àraich
’s iad a’ teàrnadh tìr gun truas;
bu chianail staid am màthraichean,
’s am fàrdaichean ’nan gual. . . .


A Bhreatainn, tha e nàireach dhut,
ma dh’àirmhear ann do sgeul,
Gun bhuin thu cho mì-nàdarrach
ri t’fhìor-shliochd àlainn fhèin;
an tìr bha aig na gaisgich ud
a theasairg thu ’nad fheum,
a thionndadh gu blàr-spòrsa
do na stròdhailich gun bheus.


Is anyone presently alive
who recollects that awful day,
on which was fought the fearful fight —
Waterloo of the bloody plains?
A fine victory was won by Gaels
when they rose in battle-arms;
faced with the blade of bravest men,
our fierce foes yielded fast.


What joy came to the fathers
of those who won the fray?
The warm homes of kindliness
towered round their ears in flames.
Their sons were on the battlefield
to save a heartless land;
their mothers were in the saddest plight,
and their homes reduced to ash. . . .


O Britain, it is a disgrace,
should we recount your tale,
relating how hard you dealt
with your own and truest race.
The land that those heroes had,
who saved you in your straits,
has now become a field of sports
for those wasters without morals.


(Meek 2003: 362-5)

Bàrdachd – Spiorad a’ Charthannais

Tha structar teann agus reusanachadh soilleir san dàn seo. Tha sin, le cainnt gheur agus rannaigheachd shiùbhlach a’ bhàird, a’ fàgail gur e seo ionnsaigh cho làidir is a gheibhear ann am bàrdachd Ghàidhlig air na Fuadaichean.

Sa chiad chòig rannan tha am bàrd a’ beachdachadh air gnè spiorad a’ charthannais agus an diofar a dhèanadh e don t-saoghal nan leanadh daoine an dòigh-beatha seo: airson notaichean air seo cliog air Spiorad.

Anns an ath chòig rannan tha e a’ leudachadh air a’ chron a tha dìth carthannais a’ dèanamh anns an t-saoghal san fharsaingeachd: cliog air Dìth airson seo.

Às dèidh rann far a bheil e a’ cur an cèill amasan an dàin, tha Mac a’ Ghobhainn anns an ath chòig rannan a’ càineadh nan uachdaran agus nam bàillidhean airson a bhith cho cruaidh air an t-sluagh: cliog air Uachdarain airson seo.

Anns na ceithir rannan deireannach, tha e a’ toirt ionnsaigh gu h-àraidh air Dòmhnall Rothach, bàillidh Leòdhais: cliog air Crìoch airson seo.

Lean na comharran airson a’ bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a’ bhàrdachd air fad a-rithist.

Spiorad a’ Charthannais

O Spioraid shoilleir shàr-mhaisich,
A Spioraid ghràsmhoir chaoin
Tha riaghladh anns an àros sin
Tha uile làn de ghaol,
Nan gabhamaid gu càirdeil riut,
Gad fhàilteachadh gu caomh,
'S e siud a bheireadh àrdachadh
Do nàdar chloinn nan daoin'.

Nam b' eòl dhuinn thu nad mhaisealachd
'S nam b' aithne dhuinn do luach,
'S e siud a bheireadh inntinn dhuinn
Os cionn an t-saoghail thruaigh;
Gur sona iad fhuair eòlas ort,
'S len còmhnaich thu gu buan –
'S ann tromhad tha na sòlasan
Tha 'n Tìr na Glòire shuas.

'S tu phàirticheadh gu h-èifeachdach
Rinn gnè nam flaitheas àrd;
An àite greann na h-eucorach
Bhiodh maise 's sgèimh nan gràs;
'S tu sheargadh gnè na truaillidheachd
'S a nuadhaicheadh ar càil;
'S tu thogadh chum nan nèamhan sinn
Le tarraing threun do ghràidh.

O Spioraid chaoimh nan gràsalachd,
Nam biodh tu tàmh nar còir,
'S tu dh'fhuasgladh oirnn 's a shlànaicheadh
An dream tha cnàmh fo leòn;
'S tu thogadh crìdh' nam bantraichean
Gu seinn le aiteas mòr,
'S nach fàgadh gu neo-choibhneil iad
An gainntir dorch a' bhròin.

'S tu mhùchadh teine 'n nàmhaideis
'S an t-sùil as gràinde colg;
'S tu rèiticheadh 's a chiùinicheadh
A' mhala bhrùideil dhorch;
'S tu thogadh neul na h-aingidheachd
Bharr gnùis nan aintighearn' borb
'S a bheireadh gionach saidhbhreis uap'
'S gach aimhleas tha nan lorg.

Ach 's eagal leam gun d' thrèig thu sinn
'S do nèamh gun d' theich thu suas –
Tha daoin' air fàs cho eucorach
'S do ghnè-sa fada uap';
Tha seiche ghreannach fèinealachd
Gan eudachadh mun cuairt –
Chan eòl dhomh aon nì reubas e
Ach saighead Dhè nan sluagh.

A shaoghail, 's fada tuathal thu
On uair sin anns na thrèig
Do charthannas is d' uaisleachd thu,
'S a ghabh thu Fuath is Breug;
Mar inneal-ciùil neo-cheòlmhor dhut,
Gun teud an òrdugh rèidh,
Cha seinn thu pong le òrdalachd
'S cha deòin leat dol air ghleus.

Gur leatsa neart nan aintighearnan
Is gèimhlichean nan tràill;
Gur leat guth treun nan ainneartach
'S guth fann an fhir tha 'n sàs;
Gur leatsa spìd is uabharrachd
An t-sluaigh tha 'n ionad àrd,
'S a mheasas cho mì-fhiùghail sinn
Ri sgùileach air an tràigh.

Gur leat an creideamh buaireasach
A dhùisgeas gruaim is greann,
An creideamh nach dèan suairce sinn
'S nach dèan ar n-uabhar fann;
An creideamh th' aig na diadhairean
Lem miann a' chòmhstri theann –
Nan làimh-san dh'fhàs a' Chrìosdalachd
Mar bhiast nan iomadh ceann.

An searmonaiche prèisgeil ud,
'S ann dh'èigheas e le sgairt
Gur mallaicht' sinn mur èisdear leinn
Ra chreud-san - an tè cheart;
An àite bhith sìor èigheach rinn
Mur dleasdanas 's gach beart,
A dhèanamh daoine cèillidh dhinn
An làthair Dhè nam feart.

O Charthannais, gur h-àlainn thu,
A ghràis as àirde luach!
Ach 's lìonmhor nach toir àite dhut
Gu bràth nan cridhe cruaidh.
Nan deònaicheadh a' cheòlraidh dhomh
Mo chomas beòil car uair,
Gun innsinn pàirt de ghnìomharan
Nam biast thug dhutsa fuath.

Cha robh do ghnè-s' an Dòmhnall bochd,
Am fear bu rògaich goill,
Bha 'n dùil gum biodh gach Leòdhasach
Air fhògaradh don choill;
Ach phàigh e pàirt de dhò-bheartan
Is gheibh e 'n còrr a thoill –
Gun aithnich e gu dòrainneach
Gur feàrr a' chòir na 'n fhoill.

Cha robh do ghnè-s' a' riaghladh
Ann am broilleach iarainn cruaidh
Nam bàillidhean 's nan tighearnan
Chuir sìos an tìr mu thuath;
Bu charthannach na fàrdaichean
Bha seasgair, blàth innt' uair,
'S tha tìr nan daoine còire 'n-diugh
Na fàsach dòbhaidh truagh.

Gun chuir iad fo na naosgaichean
An tìr a b' aoigheil sluagh;
Gun bhuin iad cho neo-dhaonndachail
Ri daoine bha cho suairc';
A chionn nach faodte 'm bàthadh,
Chaidh an sgànradh thar a' chuain –
Bu mhiosa na bruid Bhàbiloin
An càradh sin a fhuair.

A Bhreatainn, tha e nàrach dhut,
Ma dh'àirmhear ann do sgeul
Gun bhuin thu cho mi-nàdarrach
Rid fhìor-shliochd àlainn fhèin –
An tìr bha aig na gaisgich ud
A theasairg thu nad fheum,
A thionndadh ga blàr-spòrsa
Do na stròidhealaich gun bheus.

Nach dìblidh cliù ar mòr-uaislean,
Na fir as neònaich' mèinn –
Carson a tha iad mòr-chùiseach,
'S iad beò air spòrs gun chèill?
Nan còmhdaicheadh na ruadh-chearcan
Lem buachar uachdar slèibh,
'S e siud a b' fheàrr a chòrdadh riu
Na sràidean òir air nèamh.

O, criothnaich measg do shòlasan.
Fhir fhòirneirt làidir chruaidh!
Dè 'm bàs no 'm pian a dhòirtear ort
Airson do leòn air sluagh?
'S e osnaich bhròin nam bantraichean
Tha sèid do shaidhbhries suas;
Gach cupan fìon a dh'òlas tu,
'S e deòir nan ainnis truagh.

Ged thachradh oighreachd mhòr agad
'S ged ghèill na slòigh fod smachd,
Tha 'm bàs is laghan geur aige,
'S gum feum thu gèill da reachd;
Siud uachdaran a dh'òrdaicheas
Co-ionann còir gach neach,
'S mar oighreachd bheir e lèine dhut,
'S dà cheum de thalamh glas.

'S e siud as deireadh suarach dhut,
Thus', fhir an uabhair mhòir,
Led shumanan 's led bhàirlinnean
A' cumail chàich fo bhròn;
Nuair gheibh thu 'n oighreachd shàmhach ud,
Bidh d' àrdan beag gu leòr;
Cha chluinnear trod a' bhàillidh ann
'S cha chuir maor grànd' air ròig.

'N sin molaidh a'chnuimh shnàigeach thu,
Cho tàirceach 'sa bhios d' fheòil,
Nuair gheibh i air do chàradh thu
Gu sàmhach air a bòrd;
Their i, "'S e fear mèath tha 'n seo
Tha math do bhiast nan còs,
On rinn e caol na ceudan
Gus e fhèin a bhiathadh dhòmhs'."

The Poetry of the Clearances by Sorley Maclean

I was just slipping down an internet wormhole on Scottish land rights poetry and song, and came across this juicy nugget:

…the impact of Sorley MacLean’s paper on ‘The Poetry of the Clearances’ – the most powerful piece of socio-political and literary criticism I have ever read

from https://meekwrite.blogspot.com/2013/03/nineteenth-century-studies-third.html

Sounds great, hey? He was a acclaimed Scottish poet, but this paper is not about his poetry but those who came before him and who wrote in Gaelic. I haven’t had a chance to read it in full yet but did a quick flick through after finding a pdf of it here. If this link goes dead then you can also find it hosted here on our website too.

Just parking this all here so I can find it when time comes to do more research on Scottish shazzle and you never know, someone else might find this useful too!

(1948) Ballad of the Men of Knoydart by Hamish Henderson

By Seumas Mor Maceanruig (Hamish Henderson) to the tune: ‘Johnston’s Motor Car’.

The Seven Men of Knoydart was the name given, to a group of squatters who tried to appropriate land at Knoydart in 1948. The name evoked the memory of the Seven Men of Moidart, the seven Jacobites who accompanied the Young Pretender on his voyage to Scotland in 1745. Comprising seven ex-servicemen, their claim was to be the last land raid in Scotland – from https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Men_of_Knoydart

‘Twas down by the farm of Scottas,
Lord Brocket walked one day,
And he saw a sight that worried him
Far more than he could say,
For the “Seven Men of Knoydart”
Were doing what they’d planned–
They had staked their claims and were digging their drains,
On Brocket’s Private Land.

“You bloody Reds,” Lord Brocket yelled,
“Wot’s this you’re doing ‘ere?
It doesn’t pay as you’ll find today,
To insult an English peer.
You’re only Scottish half-wits,
But I’ll make you understand.
You Highland swine, these Hills are mine!
This is all Lord Brocket’s Land.

I’ll write to Arthur Woodburn, boys,
And they will let you know,
That the ‘Sacred Rights of Property’
Will never be laid low.
With your stakes and tapes, I’ll make you traipse
From Knoydart to the Rand;
You can dig for gold till you’re stiff and cold–
But not on this e’re Land.”

Then up spoke the Men of Knoydart;
“Away and shut your trap,
For threats from a Saxon brewer’s boy,
We just won’t give a rap.
O we are all ex-servicement,
We fought against the Hun.
We can tell our enemies by now,
And Brocket, you are one!”

When he heard these words that noble peer
Turned purple in the face.
He said, “These Scottish savages
Are Britain’s black disgrace.
It may be true that I’ve let some few
Thousand acres go to pot,
But each one I’d give to a London spiv,
Before any Goddam Scot!

“You’re a crowd of Tartan Bolshies!
But I’ll soon have you licked.
I’ll write to the Court of Session,
For an Interim Interdict.
I’ll write to my London lawyers,
And they will understand.”
“Och to Hell with your London lawyers,
We want our Highland Land.”

When Brocket heard these fightin’ words,
He fell down in a swoon,
But they splashed his jowl with uisge,
And he woke up mighty soon,
And he moaned, “These Dukes of Sutherland
Were right about the Scot.
If I had my way I’d start today,
And clear the whole dam lot!”

Then up spoke the men of Knoydart:
“You have no earthly right.
For this is the land of Scotland,
And not the Isle of Wight.
When Scotland’s proud Fianna,
With ten thousand lads is manned,
We will show the world that Highlanders
Have a right to Scottish Land.”

“You may scream and yell, Lord Brocket–
You may rave and stamp and shout,
But the lamp we’ve lit in Knoydart
Will never now go out.
For Scotland’s on the march, my boys–
We think it won’t be long.
Roll on the day when The Knoydart Way
Is Scotland’s battle song.”

Cold Comfort Farm by Stella Gibbons

This book from 1932 is absolutely hilarious… but why, you may ask, is it featured in a blog on books connected to land rights history?

Well in the process of being bonkers and funny, it gives a really fascinating insight into the gulf between rural and urban, working poor and inherited wealth in the inter war years. This gives you a shocking and quite profound insight into just how spoilt, lothesome and entitled much of the ruling class were at the time, and judging by Boris Johnson and his pals, still are to this day. It also gives you some lovely insights into the workings of a pre mechanisation farm, in a fictionalised but similar manner to George Ewart Evan’s books.

Ask The Fellows who Cut the Hay by George Ewart Evans

I’ve already documented my love for George’s book Where Beards Wag All, which he wrote fifteen years later and is far more concentrated on the role of the oral tradition in rural settings.

I’ve been meaning to write up about this book for ages and now I come to do so, what I learnt from it has quite slipped my mind… but just looking at the contents pages is more than enough to wet the intellectual appetite. I mean it has chapters called ‘Beer’, ‘Field Names’ and ‘Bacon and Ham Curing’ and a whole section titled ‘Various Old People’. Ha!

As climate change starts to bite and we continue looking for ways to work the land with nature rather than by fighting against her, books like this will be valuable resources indeed.

The Economist review on the inside cover just about sums it up:
‘Original, arresting and always human… The book is a mine of information, but this is offered so unpretentiously that it reads as easily as a quiet book of memoirs’

The Women’s Land Army by Neil Storey and Molly Housego

Who wouldn’t want to own and read a book with this cover and title? A fascinating and beautifully presented read documenting how quickly we did and could mobilise and train people to have meaningful work on the land when needed. Oh and that women can of course do everything that men can, often with ease and in many cases better.

My dear Granny was such a person who discovered her calling via a love of driving big vehicles around during the 2nd world war. I don’t think she ever found quite the same happiness again after she was consigned back to doing ‘women’s work’ once the men returned from fighting.

The Book of Trespass by Nick Hayes

I was doing a little updating of this site recently and realised that I hadn’t posted about Nick’s remarkable book yet. Nick is a dear friend and I had the joy of arguing with him on the finer details of an early manuscript as well as accompanying him on one of the book’s trespasses. Well that is not quite true, I was on the train with him and then decided not to go along as his description of the landowner freaked me out too much to want to risk it.

If you are on this website, you’ve probably already read it, but if not, please acquire it at your soonest convenience and pause your life until you’ve had the change to drink it down.

This book is basically the spiritual companion to our show.

Folk Song In England by A.L. Lloyd

The wonderful singer and promoter Sophie Bostock was waxing lyrical about this book to me and I’m so glad that I bought it as soon as she recommended it to me. It is a gem. I learnt so much from this including songs such as The Cutty Wren, The Bitter Withy, and The Death of Bill Brown.

A.L. Lloyd is very thorough and includes lyrics, music and background to all manner of songs from around England and beyond going back as far as he dare go and then some.

(1769) The Death of Bill Brown

A.L. Lloyd includes this song about poaching as resistance to enclosure in his book Folk Song in England where he noted that it was “obtained by Frank Kidson from a singer in Goole, Yorkshire” and comments:

There are two distinct broadsheet songs which tell of the unhappy death of Bill Brown, a poacher shot by the gamekeeper at the village of Brightside, near Sheffield, in 1769. That a version of one of them might still be collected from tradition as late as the beginning of this century should be attributed to the extraordinary vitality which many of the broadside ballads had in the minds and hearts of the commons of England. Certainly the character of Bill Brown and the desire to avenge his death was sufficient to raise the necessary sympathetic bond between street singers and their audiences.

A.L. Lloyd further commented in the sleeve notes of Roy Harris’s 1972 record The Bitter and the Sweet:

When the practice of enclosing common-land for the benefit of lofty landlords was stepped up in the 18th century, it caused hardship and fierce resentment over the broad acres. For some reason, resistance to this injustice was specially fierce in the triangle roughly bounded by Sheffield, Lincoln and Nottingham, and within this area for more than half a century there was virtual guerrilla was between poacher and keeper. The sullen bloodshot ballad of Bill Brown, who was shot dead at Brightside, near Sheffield, in 1769, is characteristic of the poacher broadsides that moved the disaffected villagers of the time (and for long after). The tune was noted in Lincolnshire by Frank Kidson’s devoted informant, Mr Lolley, about eighty years ago.

You gentlemen, both great and small,
Gamekeepers, poachers, sportsmen all,
Come listen to me simple clown,
I’ll sing you the death of poor Bill Brown,
I’ll sing you the death of poor Bill Brown.

One stormy night, as you shall hear,
‘Twas in the season of the year.
We went to the woods to catch a buck,
But in that night we had bad luck,
Bill Brown was shot and his dog was stuck.

Well, we got to the woods, our sport begun,
I saw the gamekeeper present his gun,
I called on Bill to climb the gate,
To get away, but it was too late,
For there he met his untimely fate.

Well, we got to the woods, our sport begun,
I saw the gamekeeper present his gun,
I called on Bill to climb the gate,
To get away, but it was too late,
For there he met his untimely fate.

I dressed myself next night in time,
I got to the wood as the clock struck nine;
The reason was, and I’ll tell you why,
To find that gamekeeper I did go try,
Who shot my friend, and he shall die.

I ranged the woods all over, and then
I looked at my watch and it was just ten.
I heard a footstep on the green,
I hid myself for fear of being seen,
For I plainly saw it was Tom Green.

I took my gun all in my hand,
Resolved to fire if Tom should stand;
Tom heard a noise and turned him round.
I fired and brought him to the ground,
My hand gave him his deep death wound.

Now revenge, you see, my hopes has crowned.
I’ve shot the mam that shot Bill Brown.
Poor Bill no more these eyes will see;
Farewell, dear friend, farewell to ye,
I’ve crowned your hopes and your memory.

(1400s) The Bitter Withy

The Bitter Withy was a popular carol carried in the oral tradition for many generations, believed to date back to the 15th century. In it some haughty young lords are drowned by a young Jesus after they mock him for being poor:

As it fell out on a bright holiday
Small hail from the sky did fall;
Our Saviour asked his mother dear
If he might go and play at ball.

“At ball? At ball? My own dear son?
It’s time that you were gone;
Don’t let me hear of any complaints
At night when you come home.”

So up the hill and down the hill
Our sweet young Saviour ran
Until he met three rich lords’,
“Good morning to each one.”

“Good morn, good morn, good morn,” said they,
“Good morning,” then said he,
“And which of you three rich young lords
Will play at ball with me?”

“We are all lords’ and ladies’ sons
Born in a bower and hall,
And you are nothing but a poor maid’s child
Born in an ox’s stall.”

Sweet Jesus turned him round about,
He did neither laugh nor smile,
But the tears came trickling from his eyes
Like water from the sky.

“If you’re all lords’ and ladies’ sons
Born in your bower and hall,
I’ll make you believe in your latter end
I’m an angel above you all”

So he made him a bridge of the beams of the sun
And over the water ran he;
The rich young lords chased after him
And drowned they were all three.

So up the hill and down the hill
Three rich young mothers ran
Saying, “Mary mild, fetch home your child
For ours he’s drowned each one.”

“Oh I’ve been down in yonder town
Far as the holy well,
I took away three sinful souls
And dipped them deep in hell.”

Then Mary mild, she took her child
And laid him across her knee
And with a handful of withy twigs
She gave him slashes three.

“Oh bitter withy, oh bitter withy
You’ve caused me to smart.
And the withy shall be the very first tree
To perish at the heart.”


(1300s) The Cutty Wren

This song is traditionally thought to date back to the 1300s and have been sung by participants of the Peasants’ Revolt in 1381. Worth noting that wikipedia and academia are both are keen to point out that there is no evidence of this, but people in the trad folk tradition are equally quick to point out in return that academics historically often have little idea about the oral tradition.

In A.L.Lloyd’s excellent Folk Song In England he states:

(The song) is often thought of as an amiable nursery piece yet when it was recorded from an old shepherd of Adderbury West, near Banbury, he banged the floor with his stick on the accented notes and stamped violently at the end of the verses, saying that to stamp was the right way and reminded of old times.

What memories of ancient defiance are preserved in this kind of performance it would be hard to say , but we do know that the wren-hunting song was attached to pagan midwinter ritual of the kind that the Church and authority fulminated vainly against- particularly in the rebellious perdio at the end of the Middle Ages when adherence to the forms of the Old Religion was taken to be evidence of subversion, and its partisans were violently persectuted in consequence.

In the sleeve notes of an Ian Campbell Folk Group record, A.L. Lloyd had this further explanation:

Some of the most ancient, most enduring and at the same time most mysterious English folk songs are those concerned with the attributes and sacrifice of monstrous animals. At the end of the 14th century, when peasant rebellion was in the air, the old magical song of the gigantically powerful bird (presented by a kind of folklore irony as a tiny wren) took on a tinge of new meaning. For here was the story of a great fowl so hard to seize, so difficult to dismember but so apt for sharing among the poor; and what did that suggest but a symbol of seignorial property?

Lyrics

“O where are you going?” said Milder to Maulder
“O we may not tell you,” said Festle to Foes
“We’re off to the woods,” said John the Red Nose

“What will you do there?” said Milder to Maulder
“O we may not tell you,” said Festle to Foes
“We’ll hunt the Cutty Wren,” said John the Red Nose

“How will you shoot her?” said Milder to Maulder
“O we may not tell you,” said Festle to Foes
“With bows and with arrows,” said John the Red Nose

“That will not do then,” said Milder to Maulder
“O what will do then?” said Festle to Foes
“Big guns and big cannons,” said John the Red Nose

“How will you bring her home?” said Milder to Maulder
“O we may not tell you,” said Festle to Foes
“On four strong men’s shoulders,” said John the Red Nose

“That will not do then,” said Milder to Maulder
“O what will do then?” said Festle to Foes
“Big carts and big waggons,” said John the Red Nose

“How will you cut her up?” said Milder to Maulder
“O we may not tell you,” said Festle to Foes
“With knives and with forks,” said John the Red Nose

“That will not do then,” said Milder to Maulder
“O what will do then?” said Festle to Foes
“Big hatches and cleavers,” said John the Red Nose

“Who’ll get the spare ribs?” said Milder to Maulder
“O we may not tell you,” said Festle to Foes
“We’ll give them all to the poor,” said John the Red Nose

The Island by Francis Brett Young

To think what England once had been,
When such poor folk, by right of birth,
Claimed an inalienable share
And tenure of their native earth;
When even the least enjoyed the yield
Of labour in the common field,
And kept his pig, and grazed his cow,
And gathered firewood on the waste
To warm his bones in Winter. Now
The hirelings of a heartless caste,
Owners of factories and mills,
Puffed with undigested pride,
And flushed by the tax-eater’s greed,
Have stolen half the countryside
With their accursed Enclosure Bills;
While humble folk who’ve earned the meed
Of painful husbandry, despoiled
Of their scant share of paradise,
See high park-walls and paling rise
About the land where once they toiled.
Now the mantrap’s iron teeth
Lurk in the woods and on the heath,
And never a rabbit or a hare
Sweetens the labourer’s skimpy fare-
Though men with hunger-hollowed eyes
Hear the grai-fed pheasant’s cries
Taunting their stomachs as they gaze
Disheartened on the dwindling blaze
That lights their cheerless chimney-side,
And shiver.

Francis Brett Young (29 June 1884 – 28 March 1954) was an English novelist, poet, playwright, composer, doctor and soldier – https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Brett_Young – he wrote The Island in 1944.

An Atlas of Rural Protest in Britain 1548-1900 by Andrew Charlesworth

We get sent, given and recommended a lot of books by people who’ve seen the show. They are nearly always very useful and often even get read. Every so often one comes along that wins. This is such a book. What a title! And full of lovely maps and considered prose too. Copies come up 2nd hand for about the £20 mark fairly often, well worth it.

Needless to say this book is a glorious source of academically thorough research into peasant struggles against the greed and tyranny of the aristocracy.

(1860s) Poetry of the Lancashire Cotton Famine

https://cottonfaminepoetry.exeter.ac.uk/database/listfiles.html

This database from the University of Exeter brings together poems written in response to the Lancashire Cotton Famine of 1861-65.

The crisis was caused by the American Civil War and, as well as poems from British local newspapers, poems published in America are included commenting on the relationship between the US, Britain, cotton, and slavery.

Whilst not technically Three Acres And A Cow canon, it is a great resource and useful to get a sense of the way language is used in this period of history.

The Ballad and The Plough by David Kerr Cameron

That there are algorithms out there on the internet that know so much about us all is shit scary. Some days it can be annoyingly useful though, like the day when it suggested that I might want to buy a 2nd hand copy of this book and I did… and was grateful for the recommendation. Grrrrrrrr….

The book is very geographically focussed on the north east lowlands of Scotland and explores advances in technology and the repercussions for workers through the medium of bothy ballads. Sounds ace, doesn’t it?

It covers the 1800s in detail and really helped me to understand the transition from women working the fields with a sickle, to men working the fields with scythes, and oxen pulling rudimentary ploughs, to a paid of horses pulling a far more modern device. It also explores the beginnings of automation, steam power and machines. All evidenced by songs. Brilliant.

(1885) other ‘Three Acres And A Cow’ themed ballads

Dr John Baxter has a project exploring intersection of folk and music hall, the songs and social history at http://folksongandmusichall.com/.

On the below blog he details a number of other songs about the Three Acres And A Cow election campaign of 1885/6 other than the one that we share in the show. It seems that the others were mocking the labourers for hoping for such a thing, or even for being fooled into thinking it would ever be possible!

http://folksongandmusichall.com/index.php/2021/07/23/three-acres-two-elections-one-cow-and-many-songs/

Last Acre (12 mins)

Lovely short film about a plotlands settlement on the salt marshes of Lowsy Point near Barrow-in-Furness in northwest England. Watch via https://vimeo.com/wurstundgritz/acre or embedded below. Read Colin Ward’s Arcadia for All to learn more about the Plotlands.

Last Acre from Nick Jordan on Vimeo.

Stop demonising riots

I think about the below quotes all the time.

Stop demonising riots.

The main contradiction of liberal democracy is that it has largely been shaped through a history of various forms of illegal civil disobedience against entrenched power structures. Such civil disobedience is (retrospectively) seen as justified, and the people committing it are (retrospectively) seen as heroes… but each successive generation is asked to believe that any furth civil disobedience would be unreasonable.