Category Archives: Scrapbook

Spiorad a’ Charthannais (The Spirit of Kindliness), by the Lewis poet Iain Mac a’ Ghobhainn (John Smith)

Just book marking this all here for future reference

#highlandclearances
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernera_Riot

From https://bellacaledonia.org.uk/2022/02/23/community-of-contested-discourse-in-the-gaelic-development-debate/

And in his great poem Spiorad a’ Charthannais (The Spirit of Kindliness), the Lewis poet Iain Mac a’ Ghobhainn (John Smith) wrote about island soldiers coming back from the Napoleonic wars, only to find their homes burned to the ground in similar Highland Clearances. Their persecutors, not Napoleon, but domestic oppressors, who:

…reckoned as but brittle threads
the tight and loving cords
that bound these freemen’s noble hearts
to the high land of the hills.

The grief they suffered brought them death
although they suffered long,
tormented by the cold world
which had no warmth for them.


From Gaelic poetry and the British military, 1756-1945 by Wilson McLeod

An atypically incisive example of such rhetoric can be found in the Lewis poet Iain Mac a’ Ghobhainn’s (John Smith) (1848-81) powerful ‘Spiorad a’ Charthannais’ (‘The Spirit of Kindliness’), composed in 1874, at the beginning of the Land Agitation:

A bheil neach beò san linn seo
leis an cuimhn’ an latha garbh
’s na chuireadh an cath uamhann —
Waterloo nan cluaintean dearg?
Bu tapaidh buaidh nan Gàidheal ann,
nuair dh’èirich iad fo’n airm;
ri aghaidh colg nan treun-fheara
gun ghèill ar nàimhdean garg.


Dè ’n sòlas a fhuair athraichean
nan gaisgeach thug a’ bhuaidh?
Chaidh taighean blàth a’ charthannais
’nam baidealaich mu’n cluais;
bha ’m macaibh anns an àraich
’s iad a’ teàrnadh tìr gun truas;
bu chianail staid am màthraichean,
’s am fàrdaichean ’nan gual. . . .


A Bhreatainn, tha e nàireach dhut,
ma dh’àirmhear ann do sgeul,
Gun bhuin thu cho mì-nàdarrach
ri t’fhìor-shliochd àlainn fhèin;
an tìr bha aig na gaisgich ud
a theasairg thu ’nad fheum,
a thionndadh gu blàr-spòrsa
do na stròdhailich gun bheus.


Is anyone presently alive
who recollects that awful day,
on which was fought the fearful fight —
Waterloo of the bloody plains?
A fine victory was won by Gaels
when they rose in battle-arms;
faced with the blade of bravest men,
our fierce foes yielded fast.


What joy came to the fathers
of those who won the fray?
The warm homes of kindliness
towered round their ears in flames.
Their sons were on the battlefield
to save a heartless land;
their mothers were in the saddest plight,
and their homes reduced to ash. . . .


O Britain, it is a disgrace,
should we recount your tale,
relating how hard you dealt
with your own and truest race.
The land that those heroes had,
who saved you in your straits,
has now become a field of sports
for those wasters without morals.


(Meek 2003: 362-5)

Bàrdachd – Spiorad a’ Charthannais

Tha structar teann agus reusanachadh soilleir san dàn seo. Tha sin, le cainnt gheur agus rannaigheachd shiùbhlach a’ bhàird, a’ fàgail gur e seo ionnsaigh cho làidir is a gheibhear ann am bàrdachd Ghàidhlig air na Fuadaichean.

Sa chiad chòig rannan tha am bàrd a’ beachdachadh air gnè spiorad a’ charthannais agus an diofar a dhèanadh e don t-saoghal nan leanadh daoine an dòigh-beatha seo: airson notaichean air seo cliog air Spiorad.

Anns an ath chòig rannan tha e a’ leudachadh air a’ chron a tha dìth carthannais a’ dèanamh anns an t-saoghal san fharsaingeachd: cliog air Dìth airson seo.

Às dèidh rann far a bheil e a’ cur an cèill amasan an dàin, tha Mac a’ Ghobhainn anns an ath chòig rannan a’ càineadh nan uachdaran agus nam bàillidhean airson a bhith cho cruaidh air an t-sluagh: cliog air Uachdarain airson seo.

Anns na ceithir rannan deireannach, tha e a’ toirt ionnsaigh gu h-àraidh air Dòmhnall Rothach, bàillidh Leòdhais: cliog air Crìoch airson seo.

Lean na comharran airson a’ bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a’ bhàrdachd air fad a-rithist.

Spiorad a’ Charthannais

O Spioraid shoilleir shàr-mhaisich,
A Spioraid ghràsmhoir chaoin
Tha riaghladh anns an àros sin
Tha uile làn de ghaol,
Nan gabhamaid gu càirdeil riut,
Gad fhàilteachadh gu caomh,
'S e siud a bheireadh àrdachadh
Do nàdar chloinn nan daoin'.

Nam b' eòl dhuinn thu nad mhaisealachd
'S nam b' aithne dhuinn do luach,
'S e siud a bheireadh inntinn dhuinn
Os cionn an t-saoghail thruaigh;
Gur sona iad fhuair eòlas ort,
'S len còmhnaich thu gu buan –
'S ann tromhad tha na sòlasan
Tha 'n Tìr na Glòire shuas.

'S tu phàirticheadh gu h-èifeachdach
Rinn gnè nam flaitheas àrd;
An àite greann na h-eucorach
Bhiodh maise 's sgèimh nan gràs;
'S tu sheargadh gnè na truaillidheachd
'S a nuadhaicheadh ar càil;
'S tu thogadh chum nan nèamhan sinn
Le tarraing threun do ghràidh.

O Spioraid chaoimh nan gràsalachd,
Nam biodh tu tàmh nar còir,
'S tu dh'fhuasgladh oirnn 's a shlànaicheadh
An dream tha cnàmh fo leòn;
'S tu thogadh crìdh' nam bantraichean
Gu seinn le aiteas mòr,
'S nach fàgadh gu neo-choibhneil iad
An gainntir dorch a' bhròin.

'S tu mhùchadh teine 'n nàmhaideis
'S an t-sùil as gràinde colg;
'S tu rèiticheadh 's a chiùinicheadh
A' mhala bhrùideil dhorch;
'S tu thogadh neul na h-aingidheachd
Bharr gnùis nan aintighearn' borb
'S a bheireadh gionach saidhbhreis uap'
'S gach aimhleas tha nan lorg.

Ach 's eagal leam gun d' thrèig thu sinn
'S do nèamh gun d' theich thu suas –
Tha daoin' air fàs cho eucorach
'S do ghnè-sa fada uap';
Tha seiche ghreannach fèinealachd
Gan eudachadh mun cuairt –
Chan eòl dhomh aon nì reubas e
Ach saighead Dhè nan sluagh.

A shaoghail, 's fada tuathal thu
On uair sin anns na thrèig
Do charthannas is d' uaisleachd thu,
'S a ghabh thu Fuath is Breug;
Mar inneal-ciùil neo-cheòlmhor dhut,
Gun teud an òrdugh rèidh,
Cha seinn thu pong le òrdalachd
'S cha deòin leat dol air ghleus.

Gur leatsa neart nan aintighearnan
Is gèimhlichean nan tràill;
Gur leat guth treun nan ainneartach
'S guth fann an fhir tha 'n sàs;
Gur leatsa spìd is uabharrachd
An t-sluaigh tha 'n ionad àrd,
'S a mheasas cho mì-fhiùghail sinn
Ri sgùileach air an tràigh.

Gur leat an creideamh buaireasach
A dhùisgeas gruaim is greann,
An creideamh nach dèan suairce sinn
'S nach dèan ar n-uabhar fann;
An creideamh th' aig na diadhairean
Lem miann a' chòmhstri theann –
Nan làimh-san dh'fhàs a' Chrìosdalachd
Mar bhiast nan iomadh ceann.

An searmonaiche prèisgeil ud,
'S ann dh'èigheas e le sgairt
Gur mallaicht' sinn mur èisdear leinn
Ra chreud-san - an tè cheart;
An àite bhith sìor èigheach rinn
Mur dleasdanas 's gach beart,
A dhèanamh daoine cèillidh dhinn
An làthair Dhè nam feart.

O Charthannais, gur h-àlainn thu,
A ghràis as àirde luach!
Ach 's lìonmhor nach toir àite dhut
Gu bràth nan cridhe cruaidh.
Nan deònaicheadh a' cheòlraidh dhomh
Mo chomas beòil car uair,
Gun innsinn pàirt de ghnìomharan
Nam biast thug dhutsa fuath.

Cha robh do ghnè-s' an Dòmhnall bochd,
Am fear bu rògaich goill,
Bha 'n dùil gum biodh gach Leòdhasach
Air fhògaradh don choill;
Ach phàigh e pàirt de dhò-bheartan
Is gheibh e 'n còrr a thoill –
Gun aithnich e gu dòrainneach
Gur feàrr a' chòir na 'n fhoill.

Cha robh do ghnè-s' a' riaghladh
Ann am broilleach iarainn cruaidh
Nam bàillidhean 's nan tighearnan
Chuir sìos an tìr mu thuath;
Bu charthannach na fàrdaichean
Bha seasgair, blàth innt' uair,
'S tha tìr nan daoine còire 'n-diugh
Na fàsach dòbhaidh truagh.

Gun chuir iad fo na naosgaichean
An tìr a b' aoigheil sluagh;
Gun bhuin iad cho neo-dhaonndachail
Ri daoine bha cho suairc';
A chionn nach faodte 'm bàthadh,
Chaidh an sgànradh thar a' chuain –
Bu mhiosa na bruid Bhàbiloin
An càradh sin a fhuair.

A Bhreatainn, tha e nàrach dhut,
Ma dh'àirmhear ann do sgeul
Gun bhuin thu cho mi-nàdarrach
Rid fhìor-shliochd àlainn fhèin –
An tìr bha aig na gaisgich ud
A theasairg thu nad fheum,
A thionndadh ga blàr-spòrsa
Do na stròidhealaich gun bheus.

Nach dìblidh cliù ar mòr-uaislean,
Na fir as neònaich' mèinn –
Carson a tha iad mòr-chùiseach,
'S iad beò air spòrs gun chèill?
Nan còmhdaicheadh na ruadh-chearcan
Lem buachar uachdar slèibh,
'S e siud a b' fheàrr a chòrdadh riu
Na sràidean òir air nèamh.

O, criothnaich measg do shòlasan.
Fhir fhòirneirt làidir chruaidh!
Dè 'm bàs no 'm pian a dhòirtear ort
Airson do leòn air sluagh?
'S e osnaich bhròin nam bantraichean
Tha sèid do shaidhbhries suas;
Gach cupan fìon a dh'òlas tu,
'S e deòir nan ainnis truagh.

Ged thachradh oighreachd mhòr agad
'S ged ghèill na slòigh fod smachd,
Tha 'm bàs is laghan geur aige,
'S gum feum thu gèill da reachd;
Siud uachdaran a dh'òrdaicheas
Co-ionann còir gach neach,
'S mar oighreachd bheir e lèine dhut,
'S dà cheum de thalamh glas.

'S e siud as deireadh suarach dhut,
Thus', fhir an uabhair mhòir,
Led shumanan 's led bhàirlinnean
A' cumail chàich fo bhròn;
Nuair gheibh thu 'n oighreachd shàmhach ud,
Bidh d' àrdan beag gu leòr;
Cha chluinnear trod a' bhàillidh ann
'S cha chuir maor grànd' air ròig.

'N sin molaidh a'chnuimh shnàigeach thu,
Cho tàirceach 'sa bhios d' fheòil,
Nuair gheibh i air do chàradh thu
Gu sàmhach air a bòrd;
Their i, "'S e fear mèath tha 'n seo
Tha math do bhiast nan còs,
On rinn e caol na ceudan
Gus e fhèin a bhiathadh dhòmhs'."

The Poetry of the Clearances by Sorley Maclean

I was just slipping down an internet wormhole on Scottish land rights poetry and song, and came across this juicy nugget:

…the impact of Sorley MacLean’s paper on ‘The Poetry of the Clearances’ – the most powerful piece of socio-political and literary criticism I have ever read

from https://meekwrite.blogspot.com/2013/03/nineteenth-century-studies-third.html

Sounds great, hey? He was a acclaimed Scottish poet, but this paper is not about his poetry but those who came before him and who wrote in Gaelic. I haven’t had a chance to read it in full yet but did a quick flick through after finding a pdf of it here. If this link goes dead then you can also find it hosted here on our website too.

Just parking this all here so I can find it when time comes to do more research on Scottish shazzle and you never know, someone else might find this useful too!

(1885) other ‘Three Acres And A Cow’ themed ballads

Dr John Baxter has a project exploring intersection of folk and music hall, the songs and social history at http://folksongandmusichall.com/.

On the below blog he details a number of other songs about the Three Acres And A Cow election campaign of 1885/6 other than the one that we share in the show. It seems that the others were mocking the labourers for hoping for such a thing, or even for being fooled into thinking it would ever be possible!

http://folksongandmusichall.com/index.php/2021/07/23/three-acres-two-elections-one-cow-and-many-songs/

Last Acre (12 mins)

Lovely short film about a plotlands settlement on the salt marshes of Lowsy Point near Barrow-in-Furness in northwest England. Watch via https://vimeo.com/wurstundgritz/acre or embedded below. Read Colin Ward’s Arcadia for All to learn more about the Plotlands.

Last Acre from Nick Jordan on Vimeo.

Stop demonising riots

I think about the below quotes all the time.

Stop demonising riots.

The main contradiction of liberal democracy is that it has largely been shaped through a history of various forms of illegal civil disobedience against entrenched power structures. Such civil disobedience is (retrospectively) seen as justified, and the people committing it are (retrospectively) seen as heroes… but each successive generation is asked to believe that any furth civil disobedience would be unreasonable.

Land reform and the Roman Empire (15 mins)

Mike Duncan’s two podcasts, The History of Rome and Revolutions have been a huge influence on the show.

I was relistening to the The History of Rome again recently, and I wanted to flag up this one about Tiberius Gracchus the first Roman leader to seriously attempt land reform:

mp3apple podcast

The audio quality isn’t great but it is short and really on point. Unsettling how many similarities there are with our present day, historic themes do seem to play out on repeat. In fact this episode is also not too different to some of the land reform themes that are on display when Mike covers the Mexican Revolution too. If you also listen to the previous episode 28, that might help with additional context.

https://thehistoryofrome.typepad.com/the_history_of_rome/2008/11/29–tiberius-gr.html

How Profits From Slavery Changed the Landscape of the Scottish Highlands

Money earned through enslavement played a key role in the eviction of Highlanders in the 18th and 19th centuries, study finds

Between roughly 1750 and 1860, wealthy landowners forcibly evicted thousands of Scottish Highlanders in order to create large-scale sheep farms. Known today as the Highland Clearances, this era of drastic depopulation sparked the collapse of the traditional clan system and the mass migration of Scotland’s northernmost residents to other parts of the world.

As Alison Campsie reports for the Scotsman, new research argues that this pivotal period in Scottish history had close ties to the enslavement of people in British colonies, with a cadre of individuals enriched by slavery evicting at least 5,000 people from their property and buying up more than one million acres of land relinquished during the clearances.

Read full article via https://www.smithsonianmag.com/smart-news/new-research-investigates-how-enslavement-profits-changed-landscape-scottish-highlands-180976311/

Community land ownership in Scotland

Some useful words about large land owners vs community land ownership by Prof Jim Hunter from his talk ‘What can Scotland learn from community land ownership?’ at the Community Land Conference, Stirling, May 2018

from http://www.communitylandscotland.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/Jim-Hunter-speech.pdf

When, three years ago, I was asked to join the board of Community Land Scotland, I wasn’t all that keen. I’ve been around the land reform issue for too long, I said to Lorne MacLeod, our then chair. And I’m supposed to be retired.

Well, that’s just it, said Lorne. We need to keep a lid on our expenses. And because you’ve got a bus pass, you won’t cost us very much. And anyway, said Lorne, all our meetings are in Inverness. Less than half an hour from where you live. The thing’s not going to take up any time at all. Aye, right.

The last three meetings of our board have been in … Galashiels … Paisley … Dumfries. My bus pass, and my senior rail card, have never been in such demand. Which is, mind you, a good sign. An indication that community land ownership, which got going in the north, and for a while seemed limited to that area, is beginning now to take off in the southern half of Scotland. That’s very, very welcome.

But to the title I’ve been given … What can Scotland learn from community land ownership? Well, it’s not for me, as I bow out and get a wee bit valedictory, to be definitive on that. But I’ll offer one or two thoughts. Which, by the way, are my thoughts, not those necessarily of CLS.

As I said, I’ve been a backer of the cause of land reform for a long, long time. My first pronouncements on the topic, I reckon, date from more than half a century ago. When I was still in school in North Argyll. The occasion … one September when the Oban Times devoted columns to the guest list for the Argyllshire Gathering Ball … a highlight of the landed gentry’s social scene.

Perhaps, I said, we common folk should cut out and retain that guest list page … on the basis that, when revolution came, it might be handy. Well, for better or for worse, there was no revolution. But I’ve maintained a lifelong interest in the way our land is owned … and in the inequalities that stem from that.

First, writing a PhD thesis, then a book … it’s still in print … about the crofting battle for security of tenure … a battle that, when crofters won, brought clearance to an end.
Then being encouraged, during the 1970s and 80s, by signs that land reform, after a lengthy absence, might yet get back on to political agendas.

Signs like John McEwen’s work on who owns Scotland. Or the appearance of the West Highland Free Press, with a mission to right wrongs that flow from limiting land ownership to very, very few. Or the emergence of the Scottish Crofters Union for which I went to Skye to work.

Another indication of the way the tide was running in those years was the reception accorded to that great piece of theatre, The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil.3
At its close its cast declaim repeatedly, ‘The people do not own the land. The people do not control the land.’

The implication … one applauded up and down our country … was very much that this had got to alter. And by the 1980s, it was possible to think that it just might … with talk of new departures in community land ownership. But this was theoretical.

Until, in 1992, crofters in Assynt did what no occupants of land in Scotland had ever done before. Bid, in the open market, for ownership of the estate on which they lived.
‘Well, ladies and gentlemen,’ said the late Allan MacRae at a public meeting held the night the crofting bid succeeded … ‘Well, ladies and gentlemen, it seems we have won the land … And in winning the land,’ Allan went on, ‘Assynt crofters have struck a historic blow.’

And so they had. From that victory there followed a whole series of community land buy-outs. Eigg, Knoydart, Gigha, North Harris, South Uist, Galson … and so on. In total some hundreds of thousands of acres. But then … and disappointingly … this progress seemed to stall. Which is why, I think, a set of people from estates and islands in community control got together, in September 2009, in Harris.

As opening speaker at that gathering, I began with what had been accomplished.
I next said this: ‘What I want to focus on is the public policy environment in which community ownership has taken off and prospered.’ ‘For while community ownership,’ I said, ‘could not have succeeded in the absence of the efforts made by people on the ground, neither could it have succeeded without support from government and its agencies.’ ‘It’s my belief,’ I said, ‘that, since the present Scottish government took office, this support, which grew steadily under previous administrations, has lessened very markedly.’

The government I spoke of was the SNP administration that took office two years earlier. And since, let me be clear, I am myself a member of the SNP, I wasn’t motivated by hostility to that party. I was, I think, expressing what was then a common feeling in community land circles. A feeling that, while in the early years of Scotland’s restored parliament, land reform, community land ownership, had been way up there in bright lights … those things, politically at any rate, had ceased to matter. No further legislation was being mooted. The Scottish Land Fund, set up in 2001, had gone into abeyance. At Holyrood, it seemed, there was a lack of interest.

Well, that was then. Today things look quite different. We’ve had a Community Empowerment Act. A Land Reform Act. A Land Commission’s been established and is now hard at work. The Scottish Land Fund’s been restored. New community land purchases are being pushed in Wanlockhead, in Ulva and elsewhere. Our show is back on the road. Why this transformation?

There’s no single explanation. But one thing, I believe, is key. A decision taken at that 2009 Harris conference. The decision to set up what’s now Community Land Scotland … this organisation.

Back to our headline question … What can Scotland learn from community land ownership? Well, one thing to be learned is this. That change … radical change … change for the better … can be made to happen. Too often in Scotland, when confronted with injustice, inequality … with poverty, with deprivation, disadvantage …. We’ve taken refuge in that dreary piece of wisdom, It’s aye bin. Well, if it’s aye bin, then that’s because we’ve let it be.

And as regards our obsolescent, grossly over-concentrated, pattern of landownership … as regards that … more and more of us are of a mind that it’s aye bin has had its day.
Change, to repeat, is feasible. But no way does it happen by itself. Votes for women, as we’ve been recalling in this centenary year of female suffrage, didn’t just fall from the sky. They were fought for. Security of tenure for crofters wasn’t a kind gesture made by landlords. It took the Highland Land League, and lots of direct action, to obtain it.

And so it’s still with land reform … With ensuring a supportive climate for existing and prospective community land owners … It takes lobbying … Engagement with parliamentary committees … With the Scottish government … With civil servants … With the Land Commission … With other public bodies … And with the private sector. It takes, in short, the work done by Community Land Scotland.

My role in Community Land Scotland, a role that ends today, hasn’t, to be honest, been of very great significance. Though, as Lorne forecast, my bus pass has proved helpful.
But my time on our board has given me an opportunity to get a glimpse of what Community Land Scotland’s all about. Not just putting on this annual conference … though that’s vital. But the day-to-day stuff that goes on and on year round. The work of our headquarters staff … our policy directors … the effort put in, voluntarily, by our chairs.

This, I believe, has helped sort out a lot of what concerned those of us who met in Harris nine years back. Community Land Scotland’s had a hand in re-establishing the Land Fund. In pushing for new rounds of legislation. In influencing that legislation’s shape. And all this on a shoe string.

I said in Harris that, in my opinion, the long-run funding for a powerful voice for the community land sector could only come … should only come … from inside the sector itself. That’s still my view. Though it’s one, I know, not everybody shares. I also know … at least I think I know … why this is so.

No community land trust is rolling in spare cash. And trusts are focused … rightly focused … on their own localities where, all the time, there’s much, and often too much, to be done. But the wider scene … the one where CLS has made, and makes, a difference … is one that matters locally as well. To take just one example.

CLS devotes much effort and resource to backing groups that are still trying to buy land.
This might appear of no great relevance to trusts that are already up and running.
But that’s wrong. Growing the community land area boosts community land owners as a whole. By adding to the sector’s overall significance … by giving it a greater clout … with politicians and with others. Hence my stress on the lesson that what’s basic in the business of getting change to happen is a need at all times to be organised … especially at a national level. That’s what’s shown by the record of Community Land Scotland.

And what else might be learned from the community land ownership experience?
Well, it shows, I think, that there’s great merit in putting trust in people. Ours is a terribly centralised country. Scotland has 32 councils. Norway, with a similar population, has 400 communes. France has 36,000. Nothing anywhere is perfect.

But it’s hard not to suspect that here in Scotland, if we were to extend continental-style devolution to people living in small towns, in villages, in rural areas, we’d give to these same people an opportunity to do all sorts of good things for themselves. That’s certainly suggested by community land ownership. In advance of a community land purchase, folk wonder, naturally enough, if they can or will do better than what was there before. Invariably they do.

The story of community land ownership’s a story of magnificent achievement. The members, the supporters, of our land trusts have changed fundamentally a pattern of land ownership that once seemed fixed for all time coming. In the process, trusts have fostered and unleashed all manner of entrepreneurial and other energies. They’ve shown that depopulation can be reversed, businesses created and homes built in places where these things were long believed to be impossible.

They’ve demonstrated that wind power and other resources can be harnessed for local purposes. They’ve proved that previously loss-making estates can be run at a profit. They’ve done much else besides. Which is not to say community land owners are infallible. They most certainly are not. They’ve made mistakes … and, for sure, they will make more. Sooner or later, one, or more than one, of them will get into real difficulty.

At which point opponents of reform will say this shows community land ownership does not, and cannot, work. But that won’t in any way be true. A busted land trust won’t invalidate the concept of community land ownership. Just as one company going bankrupt does not imply that companies more generally are headed for the knacker’s yard. What matters is what’s being accomplished by community land trusts in their totality. And that is a great deal. Which is why we need more, much more, community empowerment.

Give people power, control, responsibility … at a truly local level … and they’ll rise to the challenge. Gaining, as they do so, in self-confidence and self-esteem. That’s shown by what’s resulted from community land ownership. And so to one last lesson … Which is that, though the story so far’s pretty good, there’s still a great deal to be done.

This summer in Assynt crofters celebrate the 25th anniversary of the formal transfer to them of the North Lochinver Estate. In that quarter century community land ownership’s come to being seen as something we need more of. Recognised … indeed facilitated and promoted … by various Acts of Scotland’s Parliament … backed financially by a Land Fund … aided by the work of agencies like HIE and now the Land Commission.
And yet … as between a prospective community purchaser of land on one side … a prospective private buyer on the other … there’s nothing like a level playing field.

Communities are required … in a whole variety of energy-sapping, timeconsuming ways … to demonstrate their credentials … to prove they have support … to make public in great detail what it is they plan to do … to show that these plans are affordable.
The private buyer, in contrast, does no more than sign a cheque. But that, it’s argued, is OK … The community, it’s said, get public money… The private buyer doesn’t. Two points.

First, the amount of public money going into community land purchases is routinely … and, I think, deliberately … exaggerated. In a book about community landownership, published in 2012, I worked out … with help from HIE and others … the cost to the public purse … of getting into community control … the then total of near 500,000 acres.
The cash involved … more than half of it from the Lottery … the rest from the taxpayer … was in the order of £30 million. Sure, that’s a lot of money. But it’s maybe put in context by the fact that it’s equivalent to the cost of each 600-yard length of the Edinburgh tramway.

My second point. The notion that, in contrast to community land purchasers, private buyers are no drain on taxpayers is … to put the matter kindly … a little bit in error. Agricultural subsidies, forestry grants, tax concessions … Landlords get all of these. To further minimise taxation that might otherwise be due, they’re free to construct allegedly charitable trusts, vest ownership of land in overseas tax havens … Etcetera.
So let’s have no pretence that community land ownership soaks up public money while private landlords come at zero cost to taxpayers.

Which is not to say that getting land into community control should be made easier.
I’m by no means certain that it should. Big responsibilities come with community land ownership. It’s therefore right that folk going into it should have their motives, aims, objectives made liable to stringent public scrutiny. But so, I think, should private buyers.

This then’s another lesson to be learned from community land ownership. The upfront tests applied to a community aspiring to buy land have more than proved their worth.
Time now to think about equivalent tests for large-scale private purchasers.

Lessons on land rights whilst learning Mandarin

Tim Ralphs has been learning Mandarin, and writes:

The Mandarin character for “Equal”, as in “Equality”, is made up of the character for “soil” and the character for “uniform”, as in “the same”, not what school students have to wear.

So the idea of equality is rooted in a sense of having uniform access to fertile land, it’s in the written word itself.

Dadabhai Naoroji – Britain’s first Asian MP in 1892

Dadabhai Naoroji (1825-1917) was the first Asian to sit in the House of Commons, a hugely important leader in India before Mahatma Gandhi, as well as being an anti-racist and anti-imperialist of global significance. Well worth learning more about his inspiring life via:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dadabhai_Naoroji

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-52829458

A lovely succint history overview (England and Forest of Dean)

Well this short history overview (taken from http://cabiners.wum.land/Wum-Land-Development_intro_to_LID.pdf) is really rather good and covers much of the same stations as the show plus a few more that didn’t quite make the cut, due to lack of time rather than historical badassness. There is another excellent piece more specific to the Forest of Dean here https://cabiners.wum.land/history.html

450 to 1066 – Anglo-Saxon Charters grant land to ‘lay people’ (commoners), set-up the administrative areas that correspond closely to our modern parish boundaries. The earliest surviving charter of King Hlothhere of Kent was drawn up in AD 670.

1066-7 Norman invasion displaces Anglo-Saxon commons/ land ownership model. William the Bastard declares that all land, animals and people in the country belong to him personally. This was as alien to the Isle’s customs as the colonial land-grabs were to the First Nations of America. Still today, the monarch’s land monopoly remains, in theory and practise, a legal reality. Land is parcelled up and given as payment to Williams forces. We go from a country in which >90% of people owned land, to a country of landless serfs, themselves owned by foreign lords.

1066-70 The ‘Greenmen’ resist the Norman invasion. Wearing camouflage, they run guerilla warfare campaigns against the invaders who called them the ‘silvatici’ (the men of the woods).

1069–70 the ‘Harrying of the North’, William burnt down every building between York and Durham, and killed by starvation or sword over one hundred thousand people. Many of the largest land owners in this country still today proudly trace their family tree back to ancestors who were involved in this bloodbath.

1135 – 1154 Civil war during the reign of Stephen saw the strength of the regional lords/ barons rise relative to the Crown as they established political and judicial arenas other than those defined by the Crown- creating a degree of regionalisation. England’s population more than doubled during 12th and 13th centuries stressing the economically inefficient land monopolies.

1215 Barons forced King John to limit his own power by signing Magna Carta which restated certain ancient, customary rights. Some of which were pre-Norman, and likely echoed back to our ancient oral traditions, existing long before the Roman invasion.

1217 Charter of the Forest re-established rights for Freemen to access and make use of the Royal Forests without persecution.

1235 – Statute of Merton encouraged landowners to convert arable land into pasture, as demand for British wool increased. Displacing traditional peasant agriculturalists and farmers. Commons Act 1236 allowed lords to enclose common land. Wool was the backbone and driving force of the medieval English economy between the late thirteenth century and late fifteenth century the trade (a primary driver of enclosure) was called “the jewel in the realm” or ‘half the wealth of the kingdom’. Statutes of Westminster 1275/ 85/ 90- restrict subtenure/ sale of parcels of land (a threat to state land monopoly) other than to the direct heirs of the landlord. It was prompted by certain lords who were dissatisfied with increasing amount of subtenures. These restrictions gave rise to ‘livery and maintenance’ or ‘bastard feudalism’, i.e. the retention and control by the nobility of land, money, soldiers and servants via salaries, land sales and rent. In-effect, this was the start of modern wage-slavery, and still works today, to ensure the regions remain economically dependent on the core, via state subsidised and enforced land monopoly to restrict regional economic and thus political power.

Rising European merchant class capitalised on mass production of wool being facilitated by displacing agrarian communities.

British wool became very sought after in Europe. Increasing demand for British wool, led to more mass displacement of peasants–generating an landless ‘class’ of urban dependents.

Great Famine 1315 and the Black Death 1348 killed >1/3 of the population, forcing the landed classes to value the productive members of their society (the peasants) who grew all the food.

1337-1453, Hundred Year War vs France, financed by merchant capital to gain control of the Flemish wool industry and weavers.

1340-1380 purchasing power of rural labourers increased 40%.

1351/ 49 The Labourers Acts were the nobilities reaction to the rising bargaining power of peasants, they fixed wages to ‘preplague levels’, restricted free movement and price-fixed foods.

1377 John of Gaunt imposed a new tax, the Poll (head) Tax.

1381 Peasants Revolt : Kentish rebels joined by many townsfolk, entered London. They destroy gaols, burned down Savoy Palace (Gaunts home), plundered Lambeth Palace, burnt books and buildings in the Temple, killed anyone associated with the royal government. The following day, Richard met the rebels at Mile End and acceded their demands, including the abolition of serfdom & poll tax (the only promise not reneged soon after)

1400-1409 Owain Glynd r last native Prince of Wales (Tywysog Cymru) viewed as a de facto King, led the ‘Welsh Revolt’ rapidly gaining control of large areas of Wales. Eventually his forces were overrun by the English, but despite the large rewards offered, Glynd r was never betrayed. His death was recorded by his kinsman in the year 1415, it is said he joined the ranks of King Arthur, and awaits the call to return and liberate his people.

1450 – Jack Cade led an army of Kentish peasants (described by ‘Shakespeare’ as “the filth and scum of Kent”) the rebels persuaded first army dispatched to pack up & go home, skilfully evaded a second of 15,000 men led by Henry VI, defeated third army in battle, killing two of the king’s generals in the process.

1450–1451 John and William Merfold’s Uprising centred around Sussex, mostly comprised of artisans pillaging and killing local gentry and clergy. “[The rebels wished] as lollards and heretics, to hold everything in common.” – the King’s Indictment, 1451

1489 Depopulation Act ‘agaynst pullying doun of Tounes’, Kings introduce anti-enclosure acts, due to widespread clearances, and the depopulation of entire villages. There were to be 11 similar Acts & eight commissions of enquiry over next 150 years. Henry VIII legislates against early cloth factories & enclosures, a primary source of wealth for the emerging ‘middle class’ of land owners, but lacked the strength to fully implement his changes.

1515 Henry VIII orders all pasture be converted back to arable in an attempt to reign in fortunes being made by the merchants.

1536 to 1541 – Dissolution of the Monasteries by Henry VIII privatising church lands (then 1/5th of the land), generating even more landless people, wholly dependent on urban wage-slavery.

1549 Kett’s anti-enclosure rebels 16,000 strong, took Norwich. Kett was 57 years old and one of the areas wealthier farmers. Erection of Cottages Act 1588 “against erecting and maintaining of Cottages” by people with less than four acres of freehold land. Prevent people building homes, farming remaining common land There is a surprising amount of continuity, in ‘open field systems’ from the fourth millennium BC up until the Norman invasion. Communal land management originated centuries, perhaps millennia before the Anglo-Saxon era. In Anglo-Saxon land law or ‘folkland’, as it was called, land was held in allodial title by the group, individual ownership did occur but it was limited to ensure the needs of the group were met.

1607 the agrarian changes (depopulation, enclosure) in the Midlands had produced mass armed revolts of the peasantry.

1607 to 1636, Government pursued an active anti-enclosure policy. Charles I, the ‘Commoners’ King’ was ‘re-commoning’ lands enclosed by lords and merchants, just before Civil War.

1620 Sir Edward Coke ‘greatest of English judges’, and a keen opponent of enclosure, declared depopulation against the laws of the realm ‘the encloser who kept a shepherd and dog in place of a flourishing village community was hateful to God and man.’ Ethnically cleansing ‘peasants’ is a clear violation of our ancient Common Law of Tort which is ‘cause no injury, harm or loss’

1626–1632 The Western Rising was a series of riots in the Dean and other Forests against disafforestation of royal forests

“In 1633-4 we find a proposal that all inclosures made since James I. should be thrown back into arable on pain of forfeiture” Enclosers still prosecuted in the Star Chamber as late as 1639.

1638 in the Forest of Dean “The deer were to be disposed of, as demoralizing the inhabitants and injuring the young wood; the commissioners recommended ejecting the cottagers who had established themselves in the Forest, as often before, in defiance of authority, and who numbered upwards of 2,000, occupying 589 cottages, besides 1,798 small enclosures containing 1,385 acres. As to defraying the cost of executing the above works, the commissioners recommended the sale of about 440 acres of detached Crown land adjoining the Forest” Charles I gave a short break in enclosures, he’s then beheaded. Post civil war enclosures accelerated by a largely landowning Parliament, blighting our entire population to this present day.

1642-1651 English Civil War, old feudal v.s. merchant powers.

1649 mass-redistribution, Cromwell sells 1,677 Royalist Estates

1649 Gerrard Winstanley with a peasant army, called the ‘True Levellers’ (later diggers) declaim the Earth a Common Treasury. The Diggers print radical protestant literature, aimed at reforming the social order with an agrarian lifestyle based on the creation of small egalitarian, self-sufficient rural communities, an ecological interrelationship between humans and nature, “true freedom lies where a man receives his nourishment and preservation, and that is in the use of the Earth.”

1659, Forest riots ‘probably excited by the efforts which the Government had recently made for the re-afforesting of 18,000 acres; to effect which 400 cabins of poor people, living upon the waste, and destroying the wood and timber, were thrown down.’ English nationalist discourse in the mid-17th century spoke of throwing off the ‘Norman yoke’ – i.e. feudalism, land monopoly.

1671 Game Act made it illegal to hunt wild animals, considered a common right since time immemorial. Also illegal for farmers to protect crops from rabbits, other animals. Starvation or crime. Around now modern banking arrived in England from Holland leading to a century of boom and bust bubbles, expensive wars in which banking families made huge profits funding both sides.

1680 in the FOD “there were remaining about 30 cabins, in several parts of the Forest, inhabited by about 100 poor people, (The Crown) had taken care to demolish the said cabins, and the enclosures about them.” These were not the Forest “free miners”, although “they had been born in it, and never lived elsewhere,” but as “cabiners,” who had to work seven years in the pits before they could become “free.” Freedom=Slavery. Glorious Revolution of 1688 leading to the Bill of Rights 1689.

1700-1850 Parliamentary Enclosures, no longer held back by sections of the Church, nor the power of Monarchs- enclosures increase exponentially in speed and size, urban slums grow too.

By 1700 half all arable lands enclosed, by 1815 nearly all farm land was enclosed, hunting, grazing, gleaning rights all but lost.

From 1750 to 1820 desperate poachers were ‘hanged en-mass’

1790-1830 a third of rural population migrates to urban slums. Where they are put to work in factories, workhouses called by Blake the “Satanic Mills” of modernity, i.e. ‘Industrial Revolution’.

1788 Mr. Miles Hartland, assistant-deputy-surveyor stated to the Dean Forest Commissioners, “cottages and encroachments in the Forest have nearly doubled within the last forty years.”

1811 – 1816 Concerned that machines would replace their highskill labour, the Luddites smash machinery, threaten industrialist. Luddites were not anti technology, they were pro-workers rights. Early 1800’s Industrialist Robert Owen talks of a ‘moral rebirth’ and sets about improving the living conditions of his workers.

1800-1850 Highland Clearances led to the displacement of up to 500,000 Highland peasants and crofters, tens of thousands of which died in the early-mid the 19th century, to be replaced by sheep. A member of the British Aristocracy noted ‘It is time to make way for the grand-improvement of mutton over man.’

1808 Dean Forest Timber Act 1814-1816 11,000 acres enclosed

1831, Warren James with 100 Foresters, demolished enclosures at Park Hill, between Parkend and Bream. 50 unarmed Crown Officers were powerless to intervene. Soon a party of 50 soldiers arrived from Monmouth, but by now the number of Foresters had grown to around 2000 and the soldiers returned to barracks. squadron of heavily armed soldiers arrived from Doncaster and the day after, another 180 infantrymen from Plymouth James was sentenced to death, later transportation to Tasmania.

1845 – 1852 Irish Potato ‘Famine’, as British troops seized foods, to be exported at gun-point leaving the Irish population to starve.

1845 and 1849: 616 major landlords owned 95% of the British Isles and rented marginal lands to land-workers (peasants).

1849 Forest of Dean ‘a general feeling prevailed against the deer, on the ground of their demoralising influence as an inducement to poaching, and all were ordered to be destroyed, there being perhaps 150 bucks, 300 does. “if once men begin to poach, we can never reckon upon their working afterwards.” Mr. Nicholson’s statement before Lord Duncan’s Committee

1872 the British Government published ‘The Return of the Owners of Land’, only the second audit of land to have taken place in British history, the other being the Domesday book. After 2 years of gathering all the information the returns found that 1 million people owned freeholds, about 5% of the population. 10 Dukes owned over 100,000 acres each with the Duke of Sutherland owning 1,350,000 acres, 1/50th of the entire country. Return of Owners of Land, confirmed that 0.6 per cent of the population owned 98.5% of the land. Half of Britain was owned by 0.06% of the population. Findings still well hidden till this day.

Late 1800 industrialists build villages for workers, in anticipation of higher productivity. Strict, religious ‘rules’ concerning drinking, dancing, singing or fraternising with opposite sex were common.

Late 1800s – early 1900s land reforms start making headway, allotment acts, numerous attempts to introduce a land value tax- to return tax burden to large land owners. Landowners fear land may soon become a liability, so they sell >1/2million acres in a short space of time- though mostly to other large landowners.

1899 Commons Act permits district councils, national park authorities to manage commons for ‘exercise and recreation’.

1900-1946 ¼ of a billion Europeans die from war, famine or as a result of war. Enables land-grabbing on an unprecedented scale.

1920-47 Plotlands were the first chance for workers to own land and build dwellings on it – they lead to the invention of Planning Laws to prevent poor people building houses in the countryside.

1925 Law of Property Act s.193 gave the right of the public to “air and exercise” on Metropolitan commons, but not rural commons.

1925 Land registry begins, to-date about 50% of land registered.

1930’s ‘Green Revolution’, a euphemism for the petrochemical based agriculture of the (post-)war period, has succeeded only in finding and expanding new ‘markets’ for the petrochemical corporations who became incredibly wealthy and politically influential by selling fuel & chemical weapons during the wars. In fact, many of the insecticides and herbicides sprayed on our foods today are modified or sometimes even just ‘rebranded’ chemicals originally designed as weapons of war. Of course, the exact same chemical corporations also manufacture and sell pharmaceutical drugs, which make additional revenue ‘treating’ the ‘diseases of civilisation’ which so often result from exposure to these chemical. As the head of I.G. Farben infamously said… “we intend to make the human-body, our market place.” Currently more than 70 per cent of UK land is owned by fewer than two per cent of the population. Much of which is directly traceable to Guillaume (William) the Bastard/ Conqueror whose 22nd great-granddaughter sits upon the ‘English’ throne still today. Meanwhile, Britain’s 16.8 million homeowners account for barely 4 per cent of the land, about the same as that owned by the Forestry Commission. Today, Britain has the second most unequal distribution of land ownership on Earth, after Brazil.

1962 start of the European Union’s Common Agricultural Policy (CAP), largest political bribery structure ever conceived by man.

1981, The Foresters won an exemption from Forestry Act’s land sales. Then MP Paul Marland quickly changed his mind about supporting the sale saying… “Today’s Forester is of the same independent mind and rugged character as were his forefathers. It is our duty to preserve his ancient rights and traditions”. Take note!

1986 Inheritance taxes finish off remaining Anglo-Norman landed gentry, well, those not already in-bed with ‘globalist’ financiers.

1996, 500 ‘The Land is Ours’ activists occupied 13 acres of derelict land on the banks of the River Thames in Wandsworth.

In 1999, the British activist group ‘The Land is Ours’ celebrated the Digger movement’s 350th anniversary with a march and reoccupation of Saint George’s Hill, site of the first Digger colony. CROW Act 2000 recognised ‘freedom to roam’ on common land.

2008, first low-impact development granted planning permission to Tony Wrench & ‘that round-house’, after attempted eviction failed.

2009, nearly a hundred activists converged on a piece of derelict land at Kew Bridge in south west London to create an ‘eco-village’.

2010 HOOF successfully fought nationwide forest sell-off from public bodies bill, leading to the government backing down and setting up the Independent Panel of Forestry, which concluded that, “

2012 Wilderness Centre reopened in Spring, Yorkley Court’s ‘disorderly settlement’ begins in the Autumn of that year.

2012 “Runnymede Eco-Village started by ‘the Diggers 2012’ who are modelled after Gerald Winstanley’ Diggers of 1649. Successes of Low-impact development planning policy in Wales, under the ‘One Planet Development’ scheme -the flagship project is Lammas eco-village in Pembrokeshire. Oxford University produces a DNA map of Britian which reveals that “most people in Great Britian still live in the tribal teritories which existed over 1000 years ago.” Geneticist Professor Sir Walter Bodmer of Oxford University said: “What it shows is the extraordinary stability of the British population. Britain hasn’t changed much since 600AD.

https://cabiners.wum.land/history.html

Daily Mail celebrates squatting in 1940s

“An interesting thing about the Homefront squatters of the late 1940s is that they found support from both left-wing and right-wing politics. For the left – especially the Communist Party – the argument was that, just as the state had taken the lead in the war effort, ‘now a similar national effort to build houses was needed’ (Burnham 2009, p2). Whilst for the right, this was a perfect example of post-war national pride and the continuation of the ‘Blitz Spirit’, with The Daily Mail celebrating the squatters ‘robust common sense… [in taking] matters quietly but firmly into their own hands’ and presenting them as ‘exemplifying an English traditions of self-help made necessary by the government’s failings – a view which the squatters were happy to share’ (Webber 2012, p146). Overall, then, the actions of the ex-servicemen were well-received in the press and publicly celebrated as an expression of English patriotism.”

Burnham, P. (2009) ‘The Squatters of 1946’ Tenants’ History Conference

Fabulous essay on the history of Glasgow around the 1914-1918 ‘great’ war

It’s a long read but this is a fabulous essay on the history of Glasgow around the 1914-1918 ‘great’ war. Featuring Mrs Barbour’s Army which some of you will know of from Three Acres And A Cow shows.

https://portside.org/2020-01-09/radical-atmosphere-red-clyde

Wikipedia also has a dedicated page to Red Clydeside which is how this period of history is often known

Politics, performance and pageant in the 1930s

The lovely Peter Beader (AKA Pete The Temp) has been doing a tonne of research recently for his new book ‘Stage Invasion: Poetry & The Spoken Word Renaissance‘ and his new show ‘Homer to Hip Hop: a History of Spoken Word‘.

He came across an essay about a political pageant from the 1930s which has an interesting overlap with the structure of our show. The published essay is behind an academic paywall here but the author Mick Wallis has kindly provided his private copy of the essay which you can download from here if you don’t have an academic login to download from the link above.

Taken from the essay, here is the structure of a pageant performed to thousands of people in a stadium in the late 1930s:

Music and the People

Introduction

1. Feudal England. A canon from 1350; songs ‘that have lived in the peasant tradition for centuries, only lately collected because they were beginning to be forgotten’; a primitive fertility ritual dance; a Hebridean spinning song. (No dramatic action.)

2. The Massacre of the Innocents. Parts of two pageant-plays are performed, as if to the villagers: after the famous complaint from the Second Shepherds’ Play, Herod and the Innocents – ‘no doubt much of its popularity owed much to the memory of the massacres of their own people after the rising of 1381’; the song King Herod and the Cock in which ‘the invincible spirit’ wins against the oppressor; a choir of early Christians, following an introductory verse by Paul Robeson; and, since ‘the play’s not finished yet’
(i.e., of history) the Basque Lullaby.

3. Peasants in Revolt. A return to 1381: John Ball addresses the crowd; a signal arrives from him; the march on London, singing The Cutty Wren; Tyler’s meeting with Richard II, and murder (‘All words spoken in this scene, except for the commentary of the Speaker, are taken from authentic records’); all the men of the Mass Chorus (nine choirs) sing The German Peasants’ Song.

Interlude. ‘The ancient ritual carried on / And the forbidden message spoke’: members of the Woodcraft Folk ‘come on in small numbers, like conspirators, and perform the Stag-Dance’, part of the cult which was ‘the bond of unity between the harassed peasants’.

4. Soldiers of Freedom. Two Announcers briefly set the scene for 1649 (the episode is not concerned with celebrating Cromwell). ‘One king may be dead, but who still owns the land? Six Levellers and the actor-singer Parry Jones sit at tavern tables and sing; an Announcer recounts their talk as they remain in tableau; a group of dancers; some Diggers brought on in ropes by soldiers; an Announcer hails them in verse while the soldiers
order drinks; the Diggers sing Stand up Now.

5. Village Green to Concert Hall. Announcer’s verse reports the break-up of rural communities and the appropriation of their culture by bourgeois institutions; ‘A group of dancers enters and performs to the tunes from which The Beggar’s Opera was concocted. At the end of their dance, a proscenium arch appears over the platform, and a scene from the play is performed to the dancers as audience.

Interval

6. Changing Europe. 1792. French revolution, singing the Carmagnole, verses 1 and 2, dressed as French peasants of 1790

7. Prisoners. ‘Ludwig van Beethoven descends from rostrum’; ‘But who are these / In modern clothes appearing / Their haggard eyes / The brand of torture like a web of scorpions wearing?’; prisoners from the Nazi concentration camps enter and sing the Peat-Bog Soldiers’ Song.

8. Slaves. ‘Following this train of thought’, John Payne and his Negro Choir enter as slaves, singing a chain-gang song, a cotton-picking song, and some ‘songs of freedom, led by one of the foremost champions of freedom’, Paul Robeson’.

9. The People Advance. As Robeson’s Kneelin’ Low ends, the Mass Chorus sings the Chartist We’re Low and the Speaker takes up a prose narrative to take us forward to trade unionism – ‘To every trade its club, to every club its song’ – and ‘the Trades Unionists sit round a table and sing their song’ (unspecified), ‘the verse sung solo’; ‘the tide rose apace’, and in a few sentences taking in the Co-operative Movement, the Speaker takes us to the late 1880s – a crowd headed by William Morris enters, singing People of England; the Speaker relates the killing by the police of the demonstrator in Trafalgar Square in 1880, and William Morris gives his famous ‘Not one, not one, nor thousands must they slay’; the Chorus marches off to the Russian 1905 Funeral March, ‘that now commemorates all those who have fallen in the fight for freedom’.

The Speaker makes a summation in verse of the Pageant, and reflects on its meanings for us now:

And having present struggles and despairs
Sharp in our minds, remember too
The past whose urgent influence prepares
The issues of today, and know that you
By today’s action map the future’s road….
Never so needed was that single will
That unity of the people, to fulfil
The claim for freedom, and to ensure our peace…
It is time we answered, as they answer now
In Spain, in China, in every tortured land….
Let our song rise whose simple power
Can flood the boundaries that divide us still
And make our common hope, our single will.

Then a procession of groups: Christian Hymn; Levellers’ Song; Marseillaise; People of England; ‘Bandera Rossa’ ; German Solidarity Song; Chinese Student Song; Spanish National Anthem; (and now not representations but actual) veterans of the International Brigade led by Fred Copeman; the Negro Choir. Paul Robeson sings The Land of Freedom, ‘the great song of liberated Soviet humanity’, with the Acting Chorus (twelve choirs); Tom Mann, the Dean of Canterbury, and Fred Copeman speak briefly on the theme ‘Music and the People’ . Finally, all (audience included) sing the American Men Awake! the Day is Dawnin